Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską

 
Projekt pn. „Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską”
 
Nazwa i adres instytucji realizującej projekt:
Gmina Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo- partner wiodący
Jachtklub Morski Wiślinka ul. Brzegowa 3, 83-011 Wiślinka - partner projektu

 
Data realizacji projektu:
31.01.2021-30.12.2022

 

Cele projektu i planowane efekty:
Projekt jest skierowany do grupy 162 uczniów oraz 22 nauczycieli z 6 szkół podstawowych Gminy Pruszcz Gdański.
Cele projektu:
1.Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską.
2.Upowszechnienie wzorców aktywnych, obywatelskich, proekologicznych postaw życiowych wśród dzieci poprzez edukację morską i żeglarską.
3.Promowanie i upowszechnianie zawodów związanych z morzem wśród dzieci i młodzieży jako jednej z dziedzin aktywności zawodowej.
4.Podniesienie kompetencji nauczycieli w sferze przekazywania wiedzy w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej.
W projekcie przewidziano następujące działania:
1.Zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje kluczowe. Zajęcia będą prowadzone metodą projektową i będą wiązać podstawy programowe z zagadnieniami związanymi z nadmorskim położeniem regionu.
2.Warsztaty z doradztwa zawodowego uwzględniające zawody związane z gospodarką morską.
3.Teoretyczne i praktyczne zajęcia żeglarskie.
4.Wyjazdy edukacyjne do instytucji i obiektów zajmujących się edukacją morską i żeglarską. 5.Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy metodą projektu oraz prowadzenia zajęć żeglarskich i zajęć związanych z edukacją morską.
Efektem projektu będzie podniesienie jakości pracy szkół poprzez wsparcie ich rozwoju w obszarze zdiagnozowanych potrzeb uczniów i kompetencji nauczycieli w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem Jachtklub Morski Wiślinka.
 
Wartość projektu:
Wartość projektu wynosi 596 302,50 zł., w tym dofinansowanie wynosi 566 487,37zł, w tym ze środków europejskich 506 857,12zł.
 

 

Script logo