Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Jachtklub Morski Wiślinka z siedzibą w Wiślince (83-011), ul. Brzegowa 3, NIP: 604-018-57-18, email: klub@wislinka.pl, zwany dalej Administratorem.

II. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak, jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy na świadczeniu usług. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Jachtklub Morski Wiślinka w szczególności:

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art.

6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

3. Na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Jachtklub Morski Wiślinka

c) marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych transmisyjnych dotyczących np. transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych świadczonych abonentowi przez Administratora. 

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt b) powyżej może być realizowany przez Jachtklub Morski Wiślinka za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

III. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

IV. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Jachtklub Morski Wiślinka

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Jachtklub Morski Wiślinka na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

V. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

VI. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom handlowym (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję  otrzymywaną od klientów, biurom informacji gospodarczej, firmom archiwizującym dokumenty, firmom zajmującym się badaniami opinii klientów, partnerom świadczącym usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.

Script logo